Pomôcky

Odporúčaná literatúra

1. HENDL, J. 2006. Přehled statistických metod zpracování dát : analýza a metaanalýza dát. Praha : Portal, 2006. 583 s. ISBN 80-7367-123-9.
2. CHRÁSKA, M. 2007. Metódy pedagogického výskumu. 3. vyd. Praha : Grada, 2007. 272 s. ISBN 978-80-247-1369-4.
3. KERLINGER, F. N. 1972. Základy výskumu chováni : Pedagogický a psychologický výzkum. Praha : Academia, 1972. 708 s.
4. KUZYŠIN, B. 2012. Synteticky o analýze : Aplikačné možnosti vybraných analytických postupov vo výskumnom a diagnostickom procese sociálnej práce. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2012. 105 s. ISBN 978-80-555-0673-9.
5. MARŠALOVÁ, L. – MIKŠÍK, O. a kol. 1990. Metodológia a metódy psychologického výskumu. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1990. 423 s. ISBN 80-08-00019-8.
6. http://www.e-metodologia.fedu.uniba.sk - Elektronická učebnica metodológie kvantitatívneho výskumu. Je výbornou pomôckou. Nájdete v nej potrebné informácie k výskumu a odporúčame si ju prečítať.
7. Getting Started with Statistics Concepts - http://www.statsoft.com/textbook/elementary-statistics-concepts/button/1/
8. Statistics Glossary - http://www.statsoft.com/textbook/statistics-glossary/
9. Aplikovaná štatistika v príkladoch - http://www.fhpv.unipo.sk/cvt/statistika/