Referencie partnerov využívajúcich naše služby

Referencie vybraných partnerov , ktorí využili naše služby pri realizácii výskumov:
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre, Katedra sociálnej práce a sociálnych vied http://www.kspsv.fsvaz.ukf.sk
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Katedra sociálnej práce http://www.vssvalzbety.sk
Katolícka univerzita v Ružomberku, Katedra ošetrovateľstva http://www.fz.ku.sk/kose
Inštitút ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov http://www.ivsp.sk
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta http://www.unipo.sk/pedagogicka-fakulta/katedry/ksp